Generalförsamling 2002

Verksamhetsberättelse / Formandens beretning
SHS-generalforsamling i København 28. maj 2002

På et styrelsesmøde umiddelbart efter sidste års generalforsamling konstituerede styrelsen sig med mig, Allan Tønnesen, som formand, Nils Bartholdy som næstformand, Steen Clemmensen som sekretær, Bo Møller som kasserer, Poul Holstein som redaktør og Peter Kurrild-Klitgaard som ansvarlig for den elektroniske hjemmeside. Altså ganske som de tidligere år.

Aktivitetsniveauet

Der har i årets løb været afholdt tre styrelsesmøder, hvor der er blevet taget stilling til selskabets løbende drift og henvendelser udefra.

Herudover føler jeg at det er nu der skal tales om sidste års store indsats, nemlig afholdelsen af den nordiske konference på Kalmar Slot den 12.-13. maj 2001. Af gode grunde kunne den ikke omtales på generalforsamlingen sidste år, da denne fandt sted i forbindelse med konferencen.

Konferencens titel var “Offentlig Heraldik i Norden”, og dette emne blev belyst ved indlæg fra Danmark, Finland, Norge og Sverige, og indlæggene gav anledning til livlige diskussioner. Der var omvisning på Kalmar Slot, og de minderige omgivelser og den hyggelige by var med til at gøre konferencen til en stor oplevelse. Hertil kommer to ting, som ikke havde kunnet forudses. For det første et klart markeret ønske fra deltagerne, om at nordiske heraldiske konferencer bliver noget tilbagevendende, hvert andet år (næste gang i Åbo, Finland). For det andet viste det sig, at der i de nordiske lande er vokset en ny ung generation op, som fandt sammen og fremlagde en plan for nye aktiviteter med henblik på at hverve nye medlemmer. Det var næsten det mest positive, for – som jeg sagde i min afslutningstale – det er godt at se en ny generation rykke frem, når man hører til en gruppe, der i over 30 år er blevet regnet for de unge.

Konferencen var med andre ord en ubestridelig succes, og vi skylder initivtageren og organisatoren, Nils Bartholdy, stor tak for hans utrættelige indsats for at alt skulle lykkes.

Til selskabets aktivitetsniveau hører også det meget glædelige, at der er blevet oprettet en lokalafdeling i Trondheim, Societas Heraldica Nidarosiensis. Jeg skal her henvise til omtalen i sidste nr. af Heraldisk Tidsskrift (hefte 85).

Medlemstal

Medlemstallet er desværre atter gået ned. Sidste år var det med 32, denne gang med 12, således at vi nu har 482 medlemmer. De fordeler sig med 227 i Danmark, 108 i Sverige, 75 i Norge, 23 i Finland, 8 i Island og 41 i andre lande. Det er tankevækkende, at Svenska Heraldiska Föreningen i sidste nr. af sit tidsskrift Vapenbilden oplyser at foreningen nu har 217 medlemmer. Det er præcis dobbelt så mange som antallet af svenske medlemmer af Heraldisk Selskab, og man kan ikke lade være med at spørge sig, om der ikke ligger en opgave for vore svenske medlemmer i at få disse åbenbart mange heraldisk interesserede til at melde sig ind i vort skandinaviske selskab. Efter hvad der forlyder ligger det på nogenlunde samme måde for Finlands vedkommende.

Salg af ældre hefter, blazermærker og slips fortsætter støt og giver selskabet en beskeden indtægt.

Selskabets økonomi er ikke for strålende. Sidste år måtte jeg fortælle, at en god indtægtskilde gennem mange år var udeblevet. Det drejede sig om det sædvanlige tilskud på ca. 30.000 kr. fra Det Nordiske Publiceringsnævn for Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Tidsskrifter, kaldet NOP-HS, som havde meddelt afslag på vor ansøgning om støtte. Brevvekslingen med nævnet herom stod på gennem det meste af et år, og da den endelige afgørelse faldt, var det udsigtsløst at søge for 2001, fordi et af kravene fra NOP-HS var at det regnskab, der skulle indsendes, skulle ændres, således at selskabets og tidsskriftets regnskaber holdes adskilt. Dette forsøgte vi så, da der skulle søges for 2002. Det udgivelsesmæssige efterslæb, som var årsagen til hele miseren, var da, som medlemmerne ved, blevet indhentet, og et tilsyneladende overskud forvandlet til et underskud. Stor var imidlertid vor overraskelse og skuffelse, da ansøgningen blev afvist med følgende begrundelse: “Nämnden avslog ansökan då den ansåg att tidskriften är väl rustad att klara sig utan bidrag”. En begrundelse som er ganske absurd, og som viser, at nævnet enten ikke har læst ansøgningen og følgebrevet, eller at nævnet fuldt bevidst afstår fra at støtte udgivelsen af et nordisk heraldisk tidsskrift. Vort svenske styrelsesmedlem, statsheraldiker Henrik Klackenberg forsøger nu at formå nævnet til at omgøre afgørelsen. Hvis dette ikke lykkes, er det styrelsens hensigt at indgive en klage til de relevante nordiske myndigheder over nævnet.

Ærgrelsen over NOP-HS’s negative holdning skal dog ikke få os til at glemme at rette en varm tak til Goods Fond, som også i det forløbne år har givet os et meget velkomment tilskud til selskabets drift og udgivelsen af tidsskriftet.

Heraldisk Tidsskrift er som sædvanlig kommet med to hefter med gode og varierende artikler, heriblandt Harald Nissens studie i blasonering af norske kommunevåbener, Steen Clemmensens undersøgelse af epitafiet i Galten kirke, og de heraldiske faldgruber det indeholder, endvidere Nils Bartholdys artikel om den offentlige heraldiks forfald og Hans Cappelens om Segl som illustration til slægtshistorien. Vi har stadig grund til at være tilfreds med det nye trykkeri, som leverer til tiden og giver os flere farveillustrationer for pengene. Og jeg vil gerne rette en tak til Poul Holstein for hans store arbejde som tidsskriftets redaktør. Også til forfatterne skal der lyde en tak. Det er jo ikke mindst takket være dem, at tidsskriftet kan udgives.

Påtænkte udgivelser

Gennem flere år har jeg på selskabets generalforsamlinger bebudet genudgivelsen af en ajourført version af Achens og Rostocks Dansk Heraldisk Bibliografi. Projektet har desværre været ramt af alle tænkelige uheld. Først brød Steen Clemmensens computer sammen. Så kunne forlaget ikke finde ud af det elektroniske system, manuskriptet var skrevet i. Så var det fremskaffelsen af illustrationer, der voldte problemer. Senest har Odense Universitetsforlag uden nogen påviselig årsag træneret sagen yderligere 3/4 år på trods af idelige rykkere fra Steen Clemmensen og mig selv. I denne stund er situationen den, at vi har haft korrektur og har returneret den med rettelser og nu imødeser en 2. korrektur. Det ser meget godt ud, og vi forventer at bogen foreligger færdig i løbet af sommeren. Jeg er klar over, at det lyder nogenlunde som det jeg sagde sidste år og året før, men sendrægtigheden kan denne gang udelukkende tilskrives Odense Universitetsforlag, som i utilladelig grad har sjoflet den indgåede aftale. Desværre er vi nødt til at holde fast ved forlaget på grund af dets store distributionsnetværk, som intet andet forlag råder over, og uden hvilket vi ville være dårligt stillet, når bogen skal sælges.

Når denne sag er tilendebragt, har vi flere andre projekter klar. Vi arbejder med en ny udgave af Sven Tito Achens Heraldikkens 15 glæder. Vore medlemmer Per Olsen og Lene Clorius har allerede scannet den gamle udgave og har udarbejdet et layout-koncept, som vil gøre det muligt at mangfoldiggøre den i ganske små oplag ad gangen og til en billig pris.

Et andet udgivelsesprojekt er en bog af Peter Kurrild-Klitgaard om Heraldiske Mottoer. Peter er ved at lægge sidste hånd på den. Det er meningen at den skal indgå i serien Heraldiske Studier.

Endelig arbejder Per Hougård på en bog om Symboler i Heraldikken, baseret på hans foredrag gennem årene i Københavnsafdelingens foredragsrække. Også den skal efter planen komme i serien Heraldiske Studier.

Begge de to sidste udgivelser vil kræve støtte fra anden side, men vi kan først begynde at søge støtte, når vi kender omfanget og illustrationsmaterialets karakter.

Internet-hjemmeside

Vores hjemmeside er stadig under opbygning. Vores web-master Peter Kurrild-Klitgaard lægger et stort arbejde i dens udformning og i at få inddrevet de elementer, der endnu mangler. Det er mig en glæde at nævne, at Per Olsen og Lene Clorius sammen med Peter Kurrild arbejder med et databaseret grundlag for hjemmesiden, der skulle mindske det administrative arbejde med at vedligeholde hjemmesiden. De har desuden sammen med nordmanden Geir Nordhus en række projekter i gang til hjemmesiden, herunder en flersproget ordbog over blasoneringsudtryk og et våbenregister med mulighed for at søge på blasonering og se billedvarianter – en mulighed for en elektronisk borgerlig herold. Disse initiativer venter vi os en del af. I det hele taget skal vi gøre meget for, at hjemmesiden og dens præsentation af vores selskab fungerer optimalt, for det er gennem den at vi skal finde nye medlemmer til selskabet.

Til slut vil jeg gerne takke alle, der har bidraget til selskabets beståen i det forløbne år: bestyrelsen i alle vore lande, suppleanterne, revisorerne, redaktionsudvalget, forfatterne til tidsskriftets artikler (endnu engang) og ikke mindst vore menige medlemmer, hvis interesse for heraldik er det, hele vort selskabs virke bygger på.

Med disse ord vil jeg afslutte beretningen om det forløbne år.