Styrelse och andra funktionärer

Styrelse 2023-2025

Styrelsen 2023-25 består av Martin Sunnqvist, ordförande, och ledamöterna Ronny Skov Andersen, Halldór Baldursson, Nils G. Bartholdy, Claus K. Berntsen, Wilhelm Brummer, Niels Arne Dam, Stefan Lægaard, Anton Pihl, Gaute Risholt, Kaare Seeberg Sidselrud, Elias Sonnek, John Strömberg, Christian Thorén och Hans Trebbien. De presenteras närmare nedan.

ORDFÖRANDE

Martin Sunnqvist

Martin Sunnqvist, Sverige. Jur.dr och professor i rättshistoria vid Lunds universitet och f.d. rådman vid Malmö tingsrätt. Han är sedan 2019 ledamot av Académie Internationale d’Héraldique och sedan 2021 medlem av dess styrelse. Han har varit ledamot i styrelsen för Societas Heraldica Scandinavica sedan år 2005 och är ordförande sedan år 2018. Han är också verksam som ordförande i Svenska Heraldiska Föreningens underavdelning Svenska Vapenkollegiet och i Societas Heraldica Lundensis.

E-post: sunnqvist@heraldik.org

Martin Sunnqvists vapen, tecknat av Sunil Saigal.

Sköld: I blått fält en bjälke av silver åtföljd ovan av en stolpvis genomgående ekstam med två blad och nedan av fem balkar, allt av guld.

Hjälmprydnad: En inom en blå hägnad uppväxande ek av guld med ekollon av silver.

Blått hjälmtäcke fodrat av guld och silver samt hjälmbindel i blått, guld och silver.

Valspråk: Sicut quercus (Som en ek).

LEDAMÖTER

Ronny Skov Andersen (næstformand / vice ordförande)

Ronny Skov Andersen, Danmark. Cand.mag. Kgl. våbenmaler og særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet. Arkivar i Rigsarkivet og Rigsarkivets heraldiske konsulent. Redaktør for Skandinavisk Vapenrulla. Sekretær og næstformand i Dansk Heraldisk Selskab. Medlem af Académie Internationale d’Héraldique. Medlem af prisnævnet for Arvid Berghmans Heraldiska Stiftelse 2016-2018. Medlem af styrelsen siden 2005.

E-post: andersen@heraldik.org

Ronny Skov Andersens våben, tegnet af ham selv

Skjold: I rødt en liggende sølv gren besat med tre opretstående sølv blade.

Hjelmfigur: To vesselhorn, dexter horn tværdelt af rødt og sølv, på ydersiden besat med tre blade, det øverste sølv, det midterste tværdelt af sølv og rødt, det nederste rødt, sinister horn tværdelt af sølv og rødt, på ydersiden besat med tre blade, det øverste rødt, det midterste tværdelt af rødt og sølv, det nederste sølv.

Halldór Baldursson

Halldór Baldursson, Island. Ortopædkirurg, dr.med. Medlem af styrelsen siden 2015.

E-post: baldursson@heraldik.org

Nils G. Bartholdy

Nils G. Bartholdy, Danmark. Cand.phil. i historie 1970, dr.phil. i historie 2021. Heraldisk konsulent i Rigsarkivet 1985-2014, seniorforsker 1997. Medlem af Heraldisk Selskabs styrelse 1971, næstformand 1997-2007, æresmedlem 2009, medlem af Dansk Heraldisk Selskabs bestyrelse 2010, æresmedlem 2011. Medlem af l’Académie internationale d’héraldique 1979, af bestyrelsen 2004, 1. vicepræsident 2007. Forfatter til bøger og artikler i nordiske og udenlandske publikationer om heraldik, flag, ordensvæsen m.m. Har modtaget danske og udenlandske hædersbevisninger og priser for heraldiske fortjenester. Hans doktorafhandling “Det danske kongevåben fra Valdemarerne til Frederik VI. Studier i Danmarkshistoriens heraldiske spejl” udkom 2021.

E-post: bartholdy@heraldik.org

Nils G. Bartholdys våben, tegnet af Jan Raneke.

Skjold: I rødt fem korsvis stillede St Georgskors af guld.

Hjelmtegn: En sort ørneflugt.

På hjelmen et rødt hjelmklæde foret med guld og med vulst af guld og rødt.

Valgsprog: Crux spes mea

Claus K. Berntsen

Claus K. Berntsen, Sverige/Danmark. Teol.stud., lärare. Han är verksam i styrelserna för Svenska Heraldiska Föreningen, som vice ordförande, och sedan år 2009 för Societas Heraldica Scandinavica. Inom Svenska Heraldiska Föreningen har han ett särskilt ansvar för föreningens kyrkoheraldikgrupp, som bl.a. hjälper till att ta fram vapen för nya biskopar.

E-post: berntsen@heraldik.org

Claus K. Berntsens vapen, tecknat av Ronny Andersen.

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i guld, vari två röda liljekors, och rött, vari ett avslitet björnhuvud av silver med blå beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande röd björn med beväring av guld i ramarna hållande ett liljekors av silver.

Wilhelm Brummer

Wilhelm Brummer, Finland. Fil.mag. i historia och heraldisk rådgivare, knuten till Mannerheim-museet och finska Riddarhuset. Han är associerad ledamot av Académie Internationale d’Héraldique.

E-post: brummer@heraldik.org

Niels Arne Dam

Niels Arne Dam, Danmark. Ph.D. i økonomi fra Københavns Universitet på en afhandling om pengepolitik, prisdannelse og de økonomiske konjunkturer. Han er analysedirektør og cheføkonom i Finans Danmark og bestrider desuden flere bestyrelsesposter, herunder Danish Finance Institute. Han har været del af formandskabet for Dansk Heraldisk Selskab, fra det blev stiftet i 2010, siden 2018 som formand. Indvalgt i styrelsen i 2009.

E-post: dam@heraldik.org

Niels Arne Dams våben, tegnet af Ronny Andersen.

Skjold: I guld en gående rød vinget tyr med hovedet set forfra mellem tre bjælkevis stillede seksoddede blå stjerner og en bølget blå skjoldfod.

Hjelmtegn: En rødtbevæbnet sølv stork med et guld bygaks i næbbet.

Motto: Adfecta caelum (Sigt efter himlen).

Stefan Lægaard

Stefan Lægaard, Danmark. Stefan Lægaard er klassisk håndtegner og har en praktisk tilgang til heraldikken. Driver til hverdag atelieret Lige Linjer på Nørrebro i København..

E-post: laegaard@heraldik.org

Stefan Lægaards våben, tegnet af ham selv: 

Skjold: I guld en sort ugle, hvorom tre røde hjerter.

Hjelmtegn: En gylden hånd holdende en sort pensel dyppet i rød maling

På hjelmen et sort hjelmklæde foret med guld og med vulst af guld, sort og rødt.

Anton Pihl

Anton Pihl, Danmark. Museumsinspektør. Medlem af styrelsen siden 2021.

E-post: pihl@heraldik.org

Gaute Risholt

Gaute Rdf. Risholt, Norge. Stud.jur. ved Universitetet i Bergen. Styremedlem i Societas Heraldica Scandinavica siden 2021. Redaktør av Norsk Heraldisk Forenings medlemstidsskrift Våpenbrevet siden 2020.

E-post: risholt@heraldik.org

Gaute Risholts våpen, tegnet af Ronny Andersen.

Skjold: I sølv en grønn ekekvist med tre blad og to nøtter, øverst et blått skjoldhode dannet ved
tannsnitt.

Hjelmklede: Blått foret med sølv.

Hjelmtegn: Et oppstigende sølv hjortehode med tretten-taggers gevir og en grønn ekekvist i
munnen.

Valspråk: Carpent tua poma nepotes (Dine efterkommere vil høste dine frukter).

Kaare Seeberg Sidselrud

Kaare Seeberg Sidselrud, Norge. Seniorrådgiver, cand.mag. fra Universitetet i Oslo med fagene jus, historie og arkivkunnskap. Styremedlem i Societas Heraldica Scandinavica fra 2007 og redaktør for Heraldisk Tidsskrift fra 2009. Formann i Norsk Heraldisk Forening. Medlem av den permanente kongresskomiteen (Bureau Permanent) for de internasjonale genealogiske og heraldiske kongressene fra 2014 og sekretær fra 2017. Assosiert medlem av Académie internationale d’héraldique 2008, medlem fra 2015 og medlem av styret samme år som sekretær for internett.

E-post: sidselrud@heraldik.org

Kaare Seeberg Sidselruds våpen, tegnet av Ronny Andersen.

Skjold: I blått felt, et opprykket løvtre av sølv fulgt av to naturlige liljer med stilk og blad av gull.

Blått hjelmklede foret med sølv og vulst i blått og sølv.

Hjelmtegn: En gull hjelmkrone med en oppskytende væpnet arm av sølv holdende en gull stilk med tre naturlige liljer i gull.

Valspråk: Jus facere – Nil timere (Gjør rett – frykt intet).

Elias Sonnek (sekreterare / sekretær)

Elias Sonnek, Sverige. Jur.stud. vid Uppsala universitet. Styrelseledamot sedan år 2019. Styrelseledamot i Svenska Heraldiska Föreningen sedan år 2018 och ordförande för Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala sedan år 2019.

E-post: sonnek@heraldik.org

Elias Sonneks vapen, tecknat av honom själv.

Sköld: I silver en röd spets upp mot sinister belagd med en bildad sol av silver.

John Strömberg

John Strömberg, Finland. Fil.dr och docent i historia vid Helsingfors universitet. Han tjänstgör som specialforskare vid Riksarkivet och är sekreterare för dess Heraldiska nämnd. Han har varit redaktör för flera böcker som publicerats av riksarkivet och har tidigare varit redaktör för bland annat Svenska litteratursällskapets i Finland årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier. Strömberg är medlem av redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland och sedan 2019 associerad medlem av Académie Internationale dʼHéraldique. Styrelseledamot sedan år 2019.

E-post: stromberg@heraldik.org

Christian Thorén

Christian Thorén, Sverige. Fil.kand. i historia. Museiintendent vid Göteborgs stadsmuseum och ordenshistoriograf vid Kungl. Maj:ts Orden. Styrelseledamot sedan år 2017.

E-post: thoren@heraldik.org

Christian Thoréns vapen, tecknat av Ronny Andersen.

Sköld: I svart en av vågskura bildad spets av hermelin, åtföljd ovan av två femuddiga stjärnor av silver.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.

Hjälmprydnad: Ett krenelerat svart borgtorn mellan två ekblad av silver.

Hans Trebbien (kasserer / kassör)

Hans Trebbien, Danmark. Administrator. Styrelseledamot sedan år 2019, och styrelsens kassör.

E-post: trebbien@heraldik.org

Revisorer 2023-2025

Lars Trägen

Kasper A. T. Jespersen

REVISORSSUPPLEANTER

Kim Dohm-Hansen

Henrik Klackenberg

Valberedning 2023-2025

Henric Åsklund (Sverige), sammankallande

Geir Nordhus (Norge)

Anders Segersven (Finland)

Jón Þor Hannesson (Island)

Torben Birk (Danmark)