Digitaliserad litteratur

Fler och fler heraldiskt relevanta källtexter och böcker finns tillgängliga digitalt. Från denna sida länkas till ett urval.

När det gäller litteratur är av upphovsrättsliga skäl inte de mest aktuella verken digitaliserade. Det förhållandet att främst äldre verk är digitalt tillgängliga innebär att man ska vara särskilt uppmärksam på att innehållet i dessa verken kan återspegla ett föråldrat forskningsläge.

Heraldisk Tidsskrift

De äldsta artiklarna ur Heraldisk Tidsskrift är digitaliserade. Än så länge finns artiklar från bind 1 utlagda och bind 2 ska följa sedan. Se här.

Europeiskt material

Heraldica Nova

Heraldica Nova finns under rubriken Resources & Tools länkar till ett stort antal källor.

Europeiska släktvapen

Johannes Rietstap (1828-1891) sammanställde i Armorial général (andra upplagan 1884-87) en enorm mängd europeiska släktvapen. Blasoneringar finns i två volymer och bilder av H. V. Rolland i sex volymer:

Ordlista, franska blasoneringstermer. Blasoneringar A-K. (Internet Archive)

Blasoneringar L-Z. (Internet Archive)

Bilder A-B. (Delpher)

Bilder C-F. (Delpher)

Bilder G-K. (Delpher)

Bilder L-O. (Delpher)

Bilder P-S. (Delpher)

Bilder T-Z. (Delpher)

Tyska släktvapen

En databas som gör det möjligt att söka och hitta material i Siebmachers vapenbok med tyska släktvapen finns här.

Offentlig heraldik från hela världen

Detta är inte främst en sida med digitaliserad litteratur, men en utmärkt sammanställning av information om staters, städers, kommuners och olika typer av institutioners vapen. Finns här.

Nordiskt material

Danmark

Bokverket Vaabenførende Slægter i Danmark finns digitalt tillgänglig här. (Slægtsforskernes Bibliotek) Direktlänk Bind 1, Bind 2, Bind 3. Bind 3 inleds med ett efternamnsregister omfattande samtliga tre band.

Færch, Ole, Himmerlands Bomærker, 2015.

Petersen, Henry, Danske Adelige Sigiller fra Det XIII. og XIV. Aarhundrede, 1897. (Genstandskundskab)

Petersen, Henry, Danske gejstlige sigiller fra middelalderen, 1886. (Internet Archive)

Thiset, Anders, Danske Adelige Sigiller fra Det XV., XVI. og XVII. Aarhundrede, 1905. (Genstandskundskab)

Thiset, Anders, og Petersen, Henry, Danske kongelige Sigiller samt sønderjydske Hertugers og andre til Danmark knyttede Fyrsters Sigiller 1085-1559, 1917. (Genstandskundskab)

Finland

Granfelt, Georg Fredrik, Finlands ridderskaps och adels vapenbok jemte beskrifning, 1888–1889. (Kungl. Biblioteket)

Hausen, Reinhold, Finlands medeltidssigill, 1900. (Diplomatarium Fennicum)

Norge

Storm, Gustav, Norges gamle Vaaben, Farver og Flag, 1894. (Nasjonalbiblioteket)

Kolsrud, Oluf, Bergens Bys Segl, Vaaben, Farver og Flag, 1921. (Nasjonalbiblioteket)

Fylkesmerker. Forslag fra Norges Bondelags Fylkesmerkenevnd, 1930. (Heraldry of the World)

Utenriksdepartementet, Norges riksvåpen. (Regjeringen)

Hans Cappelens heraldiske tekster. (Norsk Heraldisk Forening)

Sverige

Keyser, Henrich, Sweriges rijkes ridderskaps och adels wapenbook hwaruthi alle grefwars frijherrars och samptlige adelens wapnar och sköldemärcken författas, 1650 (Kungl. biblioteket): uppl. A, uppl. B, uppl. C

Kiellberg, Eric och von Schantz, Carl Ludvig, Sweriges rikes ridderskaps och adels wapnebok, 1734. (Kungl. biblioteket)

Cedercrona, Daniel Gustaf, Sweriges rikes ridderskaps och adels wapenbok, 1746. (Kungl. biblioteket)

Carlskiöld, Pehr, Svea rikes ridderskaps och adels wapn bok, 1764. (Kungl. biblioteket)

Hildebrand, Bror Emil Svenska sigiller från medeltiden, 1862-67. (Google Books)

Stiernstedt, August Wilhelm och Klingspor, Carl Arvid, Sveriges ridderskaps och adels wapenbok, I-V 1865–79. (Kungl. biblioteket) Bd I: Ridders- och adelsmän nr 1-600, Bd II: Ridders- och adelsmän nr 601-1205, Bd III: Ridders- och adelsmän nr 1206-1804, Bd IV: Ridders- och adelsmän nr 1805-2339 samt register, Bd V: Grevar och friherrar samt register.

Schlegel, Bernhard och Klingspor, Carl Arvid, Svensk heraldik, Uppsala 1874. (Google Books eller Litteraturbanken)

Schlegel, Bernhard och Klingspor, Carl Arvid, Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875. (Umeå universitetsbibliotek)

Liljeblad, F., Svenska rikets jemte landskaps, städers och läns vapen, 1878. (Heraldry of the World)

Sverges landskapsvapen : en lexa för gossar och flickor, Upsala, 1888 (Kungl. biblioteket)

Hildebrand, Hans, “Heraldiska studier. I. Det svenska riksvapnet” i Antiqvarisk tidskrift för Sverige, sjunde delen, 1884-85. (Runeberg)

Klingspor, Carl Arvid, Handbok i praktisk wapenkonst. Kort populär sammanfattning af de hufvudsakligaste heraldiska och genealogiska reglerna, 1887. (Kungl. biblioteket)

Klingspor, Carl Arvid, Sveriges ridderskaps och adels vapenbok, 1890. (Kungl. biblioteket)

Se också Svenska Heraldiska Föreningens sida med digitaliserad heraldisk litteratur, vilken uppdateras kontinuerligt.

Baltikum

Klingspor, Carl Arvid, Baltisches Wappenbuch. Wappen sämtl. den Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland u. Oesel zugehör. Adelsgeschlechter, 1882. (Digar)

Storbritannien

Dictionary of British Arms. Medieval Ordinary, Vols. I-IV (Heraldica Nova)