Generalförsamling och föredrag

Kallelse till generalförsamling i Societas Heraldica Scandinavica den 15 maj 2021

Isländsk tid: kl. 13.30 – 14.30
Dansk, svensk och norsk tid: kl. 15.30 – 16.30
Finsk tid: kl. 16.30 – 17.30

Generalförsamlingen hålls digitalt genom Zoom. Obs.! Anmäl ditt deltagande till sekretariat@heraldik.org senast den 13 maj 2021. Då får du länken till mötet samt ytterligare möteshandlingar.

Direkt efter generalförsamlingen (prel. kl. 14.30 isländsk tid, kl. 16.30 dansk, svensk och norsk tid, kl. 17.30 finsk tid) håller ordensintendenten Tom C. Bergroth en kort presentation på temat:

Det heraldiska bildspråket i medaljkonsten. Några exempel hur heraldik nyttjas i bordsmedaljer

Dagordning för generalförsamlingen

1) Val av ordförande, protokollförare och rösträknare för generalförsamlingen.
2) Styrelseordföranden avger berättelse om sällskapets verksamhet under de sistlidna två åren.
3) Berättelser om lokalavdelningarnas och intressegruppernas verksamhet.
4) Berättelser från utskott inrättade att ansvara för särskilda uppgifter.
5) Kassörens framläggande av de reviderade räkenskaperna till godkännande.
6) Fastställande av medlemsavgift för de två följande åren.
7) Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar.
8) Val av styrelseordförande efter förslag från valberedningen.
9) Val av övriga ledamöter i styrelsen efter förslag från valberedningen.
10) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter efter förslag från valberedningen.
11) Val av valberedning för två år efter förslag från den avgående styrelsen.
12) Övriga frågor.

Förslag, som önskas upptagna på dagordningen, skall vara insända till styrelseordföranden senast en månad före generalförsamlingen.